เนื้อหา

เชื่อมโยง RSS กับ PWDsThai เว็บท่าสำหรับคนพิการ

ทันทุกข่าวสาร ความรู้ แวดวงคนพิการ กับ RSS สำหรับคนพิการ

RSS-ICONRSS คืออะไร

RSS หรือ Really Simple Syndication คือรูปแบบไฟล์ของภาษา XML ใช้สำหรับการแบ่งปันหัวเรื่อง ข้อมูลบนเว็บระหว่างเว็บด้วยกัน หรือสำหรับดึงข่าวจากเว็บต่างๆ มาแสดงบนเว็บของคุณ ซึ่งแต่ก่อน อาจมีการสร้างหัวเรื่องของข่าวจากเว็บต้นแบบ จากนั้นนำลิงค์ไปติดที่หน้าเว็บของเรา การแก้ไขถ้าเว็บต้นแบบแก้ไข เว็บของเราจะต้องทำการแก้ไขตามด้วย

 

 

 

 

RSS สำหรับคนพิการ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวข้องกับคนพิการให้ท่านติดตามได้ โดยคลิก copy ลิงคของ RSS นี้ไปไว้ในเว็บไซต์ท่าน โดย RSS เด่นที่แนะนำ ประกอบด้วย 


RSS ในเว็บท่าสำหรับคนพิการ 

 1. แบบฟอร์มคำขอรับ/ยืมอุปกรณ์ไอซีที (ทก.01 / 02 / 03 / 04 / 07 / 08) 

  http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_content&view=category&id=207&Itemid=691&format=feed&type=rss

 2. เอกสารคู่มือการให้บริการยืมคืนอุปกรณ์ฯ

  http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_content&view=category&id=206&Itemid=504&format=feed&type=rss

 3. ข่าวสารแวดวงคนพิการ

  http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_content&view=category&id=91&Itemid=470&format=feed&type=rss

 4. สถิติข้อมูลคนพิการ

  http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_content&view=category&id=101&Itemid=512&format=feed&type=rss

 5. ความรู้เกี่ยวกับคนพิการ

  1. คนพิการทางการเห็น

   http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_content&view=category&id=95&Itemid=506&format=feed&type=rss

  2. คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

   http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_content&view=category&id=96&Itemid=507&format=feed&type=rss

  3. คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย

   http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_content&view=category&id=97&Itemid=508&format=feed&type=rss

  4. คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมหรือออทิสติค

   http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_content&view=category&id=98&Itemid=509&format=feed&type=rss

  5. คนพิการทางสติปัญญา

   http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_content&view=category&id=99&Itemid=510&format=feed&type=rss

  6. คนพิการทางการเรียนรู้

   http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_content&view=category&id=100&Itemid=511&format=feed&type=rss

 6. การดูแลสุขภาพสำหรับคนพิการ

  http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_content&view=category&id=103&Itemid=513&format=feed&type=rss

 7. การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

  http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=514&format=feed&type=rss

 8. การป้องกันความพิการ

  http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_content&view=category&id=105&Itemid=515&format=feed&type=rss

 9. ข้อมูลสถาบันทางการแพทย์สำหรับคนพิการ

  http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_content&view=category&id=106&Itemid=516&format=feed&type=rss

 10. ข่าวสารการศึกษา

  http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_content&view=category&id=109&Itemid=518&format=feed&type=rss

 11. รวมรายชื่อและการติดต่อสถานศึกษาสำหรับคนพิการ

  http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=202&Itemid=519&format=feed&type=rss

 12. บริการด้านอาชีพของคนพิการ

  1. การฝึกอาชีพ

   http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_content&view=category&id=123&Itemid=533&format=feed&type=rss

  2. การส่งเสริมอาชีพ

   http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_content&view=category&id=124&Itemid=534&format=feed&type=rss

  3. การพัฒนาทักษะให้เป็นมืออาชีพ

   http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_content&view=category&id=125&Itemid=535&format=feed&type=rss

  4. ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

   http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_content&view=category&id=126&Itemid=536&format=feed&type=rss

  5. การกู้เงินประกอบอาชีพ

   http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_content&view=category&id=127&Itemid=537&format=feed&type=rss

  6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานคนพิการ

   http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_content&view=category&id=128&Itemid=538&format=feed&type=rss

  7. การปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดจำนวนคนพิการ

   http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_content&view=category&id=130&Itemid=540&format=feed&type=rss

  8. สถานที่ติดต่อหาคนพิการเข้าทำงานในสถานประกอบการ

   http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=203&Itemid=541&format=feed&type=rss

  9. เอกสาร / กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานคนพิการ

   http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_content&view=category&id=132&Itemid=542&format=feed&type=rss

 13. บริการด้านคมนาคมสำหรับคนพิการ

  1. การเดินทางประเภทต่างๆสำหรับคนพิการ

   http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_content&view=category&id=134&Itemid=543&format=feed&type=rss

  2. การยืมรถสำหรับคนพิการ

   http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_content&view=category&id=135&Itemid=544&format=feed&type=rss

  3. อารยสถาปัตย์และหลักการออกแบบอาคารให้คนพิการเข้าถึงได้

   http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_content&view=category&id=136&Itemid=545&format=feed&type=rss

 14. บริการด้านกีฬาและนันทนาการของคนพิการ

  1. กีฬาสำหรับคนพิการ

   http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_content&view=category&id=138&Itemid=546&format=feed&type=rss

  2. ศิลปะสำหรับคนพิการ

   http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_content&view=category&id=139&Itemid=547&format=feed&type=rss

  3. มุมธรรมะ

   http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_content&view=category&id=140&Itemid=548&format=feed&type=rss

  4. รวมสถานที่ท่องเที่ยวที่รองรับการเข้าถึงสำหรับคนพิการ พร้อมคำอธิบายการเดินทาง

   http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_content&view=category&id=141&Itemid=549&format=feed&type=rss

 15. บริการด้านสังคมของคนพิการ

  1. การขจัดการเลือกปฏิบัติสำหรับคนพิการ

   http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_content&view=category&id=143&Itemid=550&format=feed&type=rss

  2. สิทธิ / สวัสดิการคนพิการ

   http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_content&view=category&id=145&Itemid=552&format=feed&type=rss

  3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ

   http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_content&view=category&id=146&Itemid=478&format=feed&type=rss

 16. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก

  1. คนพิการทางการเห็น

   http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_content&view=category&id=164&Itemid=558&format=feed&type=rss

  2. คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

   http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_content&view=category&id=165&Itemid=559&format=feed&type=rss

  3. คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย

   http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_content&view=category&id=166&Itemid=560&format=feed&type=rss

  4. คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมหรือออทิสติค

   http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_content&view=category&id=167&Itemid=561&format=feed&type=rss

  5. คนพิการทางสติปัญญา

   http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_content&view=category&id=168&Itemid=562&format=feed&type=rss

  6. คนพิการทางการเรียนรู้

   http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_content&view=category&id=169&Itemid=563&format=feed&type=rss

 17. เทคโนโลยีเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้

  1. รู้จักเทคโนโลยีเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้

   http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_content&view=category&id=177&Itemid=713&format=feed&type=rss

  2. วิธีการทำเว็บไซต์ให้ทุกคนเข้าถึงได้

   http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_content&view=category&id=178&Itemid=714&format=feed&type=rss

  3. รูปแบบเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้

   http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_content&view=category&id=179&Itemid=715&format=feed&type=rss

 18. ระบบให้ยืมคืนอุปกรณ์เครื่องมือ

  1. รายการอุปกรณ์ตามบัญชีแนบท้ายกฏกระทรวงฯ มาตรา 20(6)

   http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_content&view=category&id=181&Itemid=566&format=feed&type=rss

  2. ลำดับขั้นตอนการขอยืมหรือขอรับอุปกรณ์ ฯ

   http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_content&view=category&id=182&Itemid=566&format=feed&type=rss

  3. แบบคำขอรับหรือขอยืมอุปกรณ์คนพิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

   http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_content&view=category&id=183&Itemid=566&format=feed&type=rss

 19. ดาวน์โหลด Mobile Application

  http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_content&view=category&id=173&Itemid=567&format=feed&type=rss

 20. มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ

  http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_content&view=category&id=174&Itemid=568&format=feed&type=rss

 21. เกมส์

  http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_content&view=category&id=175&Itemid=569&format=feed&type=rss

 22. การอบรมด้าน ICT สำหรับคนพิการ

  http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_content&view=category&id=176&Itemid=570&format=feed&type=rss

 23. ครุภัณฑ์คนพิการ

  http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_content&view=category&id=211&Itemid=695&format=feed&type=rss

 24. บุคคล / องค์กรด้านคนพิการ

  1. ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญในเรื่องคนพิการ

   http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_content&view=category&id=185&Itemid=575&format=feed&type=rss

  2. การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เฉพาะของผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ผู้สนใจได้เรียนรู้

   http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_content&view=category&id=186&Itemid=576&format=feed&type=rss

  3. รวมรายชื่อองค์กรด้านคนพิการ

   http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_content&view=category&id=212&Itemid=481&format=feed&type=rss

 25. บทความวิจัยด้านคนพิการและความพิการประเภทต่างๆ

  http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_content&view=category&id=188&Itemid=579&format=feed&type=rss

 26. ห้องภาษามือ

  http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_content&view=category&id=189&Itemid=580&format=feed&type=rss

 27. บริการหนังสือเดซีและe-Pub

  http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_content&view=category&id=156&Itemid=487&format=feed&type=rss

 

 
 

Additional information