ประกาศ คนพิการที่ผ่านการอนุมัติ ให้ยืม/ ให้ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สามารถรับอุปกรณ์และจัดทำสัญญายืมได้แล้ว ในวันและเวลาทำการ (การพิจารณาแบบคำขอ ครั้งที่ 4)

       คนพิการที่ผ่านการอนุมัติ ให้ยืม/ให้ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารตามกฎกระทรวงฯ รอบการพิจารณาแบบคำขอ ครั้งที่ 4 ยื่นแบบคำขอ ณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ (โดยหนังสืออนุมัติลงวันที่ 4 สิงหาคม 2559) สามารถรับอุปกรณ์และเครื่องมือฯ ได้แล้วในวันทำการ และสำหรับคนพิการที่ผ่านการพิจารณาให้ยืมอุปกรณ์ ให้จัดเตรียมเอกสารและคนค้ำประกันให้พร้อมเพื่อจัดทำสัญญายืมในวันเดียวกัน

เปิดรับอุปกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2560 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2560
วันทำการ  วันจันทร์ - วันศุกร์
ช่วงเวลา    9.30 - 16.00 น.

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาและผู้ไม่ผ่านการพิจารณาฯ http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1320:2016-08-30-02-49-18&catid=91:cat-news-handic&Itemid=501

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
กองส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โทร.  02-1417042    02-1421337  หรือ 02-1417032

 

****************************************************

 

เอกสารประกอบการขอรับอุปกรณ์/จัดทำสัญญายืม

ในกรณีที่ได้รับการอนุมัติ ให้/ให้ยืม อุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ ให้เตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับสิทธิกับกระทรวงฯ ดังนี้

1. กรณีการให้ยืมอุปกรณ์ (ทก.01)
    ให้คนพิการหรือผู้ยื่นคำขอแทนเตรียมเอกสารเพื่อทำสัญญายืมและสัญญาค้ำประกัน ดังนี้
    1.1 สำหรับคนพิการหรือผู้ยื่นคำขอแทน
           - หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขอรับ/ขอยืม อุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ พร้อมสำเนา จำนวน 3 ฉบับ
           - บัตรประจำตัวคนพิการฉบับจริง พร้อมสำเนาและรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 3 ฉบับ
           - ทะเบียนบ้านคนพิการฉบับจริง พร้อมสำเนาและรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 3 ฉบับ
           - บัตรประจำตัวประชาชนผู้ยื่นคำขอแทนฉบับจริง พร้อมสำเนาและรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 3 ฉบับ
           - ทะเบียนบ้านผู้ยื่นคำขอแทนฉบับจริง พร้อมสำเนาและรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 3 ฉบับ
           - หนังสือมอบอำนาจจากคนพิการ หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคนพิการ เนื่องจากเป็นผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือผู้ดูแลคนพิการ ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 3 ฉบับ
     1.2 สำหรับคนค้ำประกัน
           - บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ฉบับจริง ของผู้ค้ำประกัน พร้อมสำเนาและรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 3 ฉบับ
           - ทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกันฉบับจริง พร้อมสำเนาและรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 3 ฉบับ
           - เอกสารสำหรับการค้ำประกัน เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ฯลฯ
           - บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ฉบับจริง ของคู่สมรสผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) พร้อมสำเนาและรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 3 ฉบับ

2. กรณีการให้อุปกรณ์ (ทก.02)
   ให้คนพิการหรือผู้ยื่นคำขอแทนเตรียมเอกสารเพื่อขอรับอุปกรณ์/เครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ ดังนี้
    - หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขอรับ/ขอยืม อุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
    - บัตรประจำตัวคนพิการฉบับจริง พร้อมสำเนาและรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
    - บัตรประจำตัวประชาชนผู้ยื่นคำขอแทนฉบับจริง พร้อมสำเนาและรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

Additional information