กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคมในกลุ่มคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ ในหลักสูตร Digital Literacy

logo de

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคมในกลุ่มคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ ในหลักสูตร Digital Literacy ภายใต้กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

จัดอบรมทั้งในกรุงเทพ และปริมณฑล ในส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก) มีระยะเวลาอบรม 1 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ให้มีความรู้และทักษะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้กลไกของวิทยากรแกนนำ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เครือข่ายคนพิการ และเครือข่ายอื่นๆ และเพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการสร้างเสริมศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต รายละเอียดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม ดังนี้

dl1

dl2

dl3

dl4

dl5

dl6

Additional information