ขอเชิญชมหนังสั้นและร่วมทำแบบสำรวจออนไลน์การวัดกระแสและการประเมินการรับรู้ของผู้ที่ได้รับชมสื่อดิจิทัล ประเภทสื่อหนังสั้น

movie1

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเชิญชวนชมหนังสั้นจากกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา และร่วมทำแบบสำรวจออนไลน์การวัดกระแสและการประเมินการรับรู้ของผู้ที่ได้รับชมสื่อดิจิทัล ประเภทสื่อหนังสั้น ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา ในโครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อส่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการผลิตสื่อ ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสื่อที่ผลิตสู่สังคม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ

เว็บไซต์กิจกรรม : http://www.ondefilm.com

ชมหนังสั้นและทำแบบสำรวจ : http://www.ondefilm.com/survey/playvdo.php

movie2

 
 
 
 

Additional information