รวมรายชื่อองค์กรด้านคนพิการ

รวมรายชื่อองค์กรด้านคนพิการ

รายชื่อองค์กรเพื่อคนพิการ

รวบรวมโดย สมลักษณ์ ลิ้ม ผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

เรียงลำดับตามตัวอักษรชื่อองค์กร

ที่

องค์กรเพื่อคนพิการ

บทบาท / กิจกรรม

1

มูลนิธิคนพิการ จังหวัดแพร่

144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่      

โทรศัพท์: 054 533-500  ต่อ 2103

·   การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกจังหวัดเพื่อให้ผู้พิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในทุกๆ ด้านทั้งด้านการแพทย์ การศึกษา และอาชีพ

·   จัดบริการครบวงจรให้กับคนพิการและครอบครัวในจังหวัด เพื่อให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และสามารถดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

2

มูลนิธิคนพิการไทย

78/14 หมูที่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. 0 2582 0897-8

·   ดำเนินการบริการข้อมูลข่าวสารแก่คนพิการ

·   บริการรถโยก รถเข็นแก่คนพิการ รวมทั้งการซ่อมบำรุง

·   จัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา

·   ประสานเครือข่ายองค์กรคนพิการทั่วประเทศ

3

มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ

18/1075 ถนนสุขาประชาสรร 2 (ซอยวัดกู้) บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

โทร. 0 2584 6966, 0 2582 0620-3

โทรสาร 0 2584 6007

www.ccdthailand .org

·   ดำเนินการให้การฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการให้ช่วยเหลือตนเองได้

·   มีศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน

·   เตรียมความพร้อมให้ เด็กอยู่ในครอบครัว

4

มูลนิธิคอลฟิลด์เพื่อคนตาบอด ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

1424/268 ถ.ประชาสงเคราะห์ 16 

แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400

โทร.      0 2276 1411, 0 2275 3104

โทรสาร  0 2275 1964

·   ฝึกอาชีพและศึกษานอกระบบเป็นการกุศล พร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพให้แก่ตาบอดไม่ว่าเหล่ากำเนิดหรือศาสนาใด

·   ให้ความร่วมมือกับองค์กรการกุศลทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์

·   ส่งเสริมและประสานการดำเนินการดำเนินงานเกี่ยวกับตาบอด

·   ให้ความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวกับคนตาบอดระหว่างประเทศ

5

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพรราชูปถัมภ์

420 ถนนราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท   

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10140

โทร.      0 2354 8365-68

โทรสาร 0 2354 8369

Email  www.blind.or.th

·   ช่วยเหลือคนพิการทางด้านการศึกษา,อาชีพให้กับคนตาบอด

·   สนับสนุนกิจกรรมคนตาบอดในด้านต่างๆ

·   มีหน่วยงานในสังกัด 5 แห่ง คือ

1.     โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

2.     ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

3.     ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อคนตาบอด

4.     ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน

5.     ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด เพื่อให้การศึกษาสามัญและการฝึกอบรมในด้านอาชีพ

6

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระราชินูปถัมภ์

47/39 ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2245 2643, 0 2245 3954

·   ฝึกอบรม การศึกษาและบริการสวัสดิการสังคมในด้านต่างๆ แก่คนปัญญาอ่อน

·   สำรวจการศึกษา วิจัยภาวะความบกพร่องทางสติปัญญาของคนปัญญาอ่อน

·   การสนับสนุน ร่วมมือ และประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

·   ส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพด้าน กรรมเกษตรกรรม ศิลปกรรม

7

มูลนิธิช่วยเหลือเด็กพิการ อุบลราชธานี

200-202, ถนนพรหมเทพ, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี, 34000

โทร  081-879 6151

·   ฝึกอบรม / เตรียมความพร้อมอาชีพให้กับเด็กพิการ

·   อบรมให้ครอบครัวเด็กในการดูแลเด็กพิการ

·   ประสานส่งต่อช่วยเหลือเด็กพิการในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

8

มูลนิธิตะวันฉาย

เลขที่ 110/2 หมู่ 2 ซอย 7 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์  081-8848758084-1526495   โทรสาร 053-816285

·   พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการด้อยโอกาสในชุมชน  ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาความคิด การฝึกทักษะการดำรงชีวิตและการเรียนรู้งานเกษตรแบบธรรมชาติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

·   การฝึกทักษะการดำรงชีวิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

·   การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเกษตรธรรมชาติ

9

มูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคาร 2 เลขที่ 204 หมู่10  ซอยประชารักษ์ ถนนมะลิวัล ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร. 0 4325 2098, 0 4323 9499

·   จัดการเรียนการสอนแก่คนตาบอด และการเรียนร่วม

·   ผลิตสื่อการเรียนการสอนแก่คนตาบอด

10

มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม

121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882

·   โครงการฟื้นฟูผู้พิการจังหวัดเลย

·   ศูนย์การเรียนรู้กายอุปกรณ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน

·   จัดอบรมให้ความรู้กับครอบครัวเด็กพิการในชุมชน

11

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

ตู้ปณ. 1 เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 20260

โทร. 0 3871 6247-9 ต่อ 8100-2

·   สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะพระมหาไถ่ในงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ

·   ส่งเสริมให้คนพิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ การศึกษา อาชีพ และสังคม

·   เพื่อสร้างสถานศึกษาสำหรับคนพิการ

·   ส่งเสริมหรือศึกษาวิจัยค้นคว้า และเผยแพร่เรื่องเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

·   ส่งเสริมสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

·   ฝึกอาชีพสำหรับ คนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว ในสาขาวิชาชีพ อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์

12

มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

เลขที่ 29 อาคารชัยพฤกษ์ ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร. 0-2281-9280 โทรสาร. 0-2281-9270
เว็บไซต์: www.tddf.or.th                         อีเมล์:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

·   บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่องคนพิการ โดยจัดทำเว็บไซต์ เฟสบุก และทวิตเตอร์ และสาร ม.พ.พ.ท.

·   บริการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการทุกประเภท

·   บริการให้คำปรึกษาแนะแนว แก่คนพิการ และผู้เกี่ยวข้อง

·   บริการให้สวัสดิการแก่คนพิการ โดยให้บริการแก้ไขปัญหาของคนพิการเป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคล

·   บริการสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับคนพิการ โดยร่วมกิจกรรมด้านคนพิการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

·   บริการด้านวิชาการ โดยจัดทำโครงการสัมมนา/ประชุม และวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาคนพิการในทุกมิติ

·   บริการส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนพิการ

·   บริการสนับสนุนนักกีฬาพิการ เพื่อการแข่งขันทั้งระดับชาติ

13

มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง

128/1 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 1 ตำบลพระบาท อำเภอ : เมือง จังหวัด ลำปาง52000

โทร : 054 316395, โทรสาร: 054 223836 มือถือ :081 716 4540

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : www.lpef.or.th

·   ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางสายตา  และคนพิการในชุมชน ให้สามารถช่วยเหลือตัวเอง มีอาชีพหาเลี้ยงตัวเอง  แบ่งเป็น

แบ่งเป็นแต่ละส่วนงานดังนี้

1.     โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปางเป็นโรงเรียนเอกชนการกุศล เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้น ม.3 มีทั้งแบบอยู่ประจำและไป-กลับ ใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและหลักสูตรเพิ่มเติมสำหรับคนตาบอด

2.     ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดลำปาง

3.     แผนกผลิตและบริการสื่อ

4.     แผนกเรียนร่วม

5.     แผนกสนับสนุน

14

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

546 ซ.ลาดพร้าว 47 ขว.ข.วังทองหลาง

กรุงเทพฯ 10300

โทร.  0 2539 9958  0 2539 9706

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

·   จัดอบรมให้ความรู้พ่อแม่ที่มีลูกพิการรุนแรง

·   พัฒนา ฟื้นฟูเด็กพิการทั้งทางด้านการแพทย์ การศึกษา สังคม

·   สนับสนุน พัฒนาเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการให้เกิดความเข้มแข็ง

·   จัดบริการ และให้ความช่วยเหลือเด็กพิการในชุมชนต่างๆ

·   ประสานงาน และร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนด้านความพิการ

15

มูลนิธิเพื่อพัฒนาคนพิการ

โรงพยาบาลบัวใหญ่ 6 บริเวณ อาคารตึกผู้ป่วยในชาย (ตึกเก่า) เทศบาล 12 บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา 30120

โทรศัพท์ 044-461855,044-29204

·   บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน  ทั้งทางด้านการแพทย์ การศึกษาและอาชีพ

·   การจัดอบรมให้กับครอบครัวและคนพิการ

·   ประสานส่งต่อหน่วยงาน

16

มูลนิธิวิถีอิสระของคนพิการ

4/1 หมู่3 ถ.ทหารบก ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

โทร  034 243-724

อีเมล์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์  http://www.fil.or.th/home

·   เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้การดำรงชีวิตอิสระและสิทธิของคนพิการ

·   ส่งเสริมความเข้มแข็งคนพิการและองค์กรด้านคนพิการ

·   รณรงค์ และมีส่วนร่วมทางสังคมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

·   ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาชีพที่คนพิการสามารถทำได้เช่น ฝึกอบรมการวาดภาพของคนพิการรุนแรง

17

มูลนิธิศรีบุญเรืองเพื่อคนพิการ

113 ม.4 ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

โทร  042-353-443

·   พัฒนาและฟื้นฟูคนพิการและครอบครัว เน้นการฟื้นฟูคนพิการโดยชุมชน

·   ประสานส่งต่อช่วยเหลือคนพิการ ทั้งทางด้านการแพทย์ การศึกษา สังคมและอาชีพ

18

มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย

369 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบล เทพารักษ์ อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรปราการ 10270

โทร : 0-2758-4646 ต่อ 2441-2
แฟกซ์ : 0-2380-1673
อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Website : http://www.wafcat .or.th

·   การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เช่น โครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กพิการและครอบครัว  โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัย  โครงการซ่อมบำรุงเก้าอี้ล้อเข็น

·   ส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบ

19

มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ

78/17หมู่ 1 ซ.สถานสงเคราะห์ ถ.ติวานนท์ ต. บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี11120

โทร  0 2962 3738  0 2582 2898

โทรสาร  0 2183 5129

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

·   เปิดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ระยะสั้นฟรี ให้กับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

·   จัดตั้งสถานฝึกอาชีพตัวอย่างสำหรับเป็นแหล่งทดลองวิธีการที่เหมาะสมให้คนพิการนำไปประกอบอาชีพในชุมชนเดิมของ

20

มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด

221/86 ถนนจันทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทร. 0 2678 0763-4

·   พนักงานสลับสายโทรศัพท์

·   คอมพิวเตอร์

·   นวดแผนโบราณ

·   ดนตรี

21

มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง

850/34สุขุมวิท71 (ปรีดีพนมยงค์ 36)

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพฯ 10110                 

โทร.      0 2381 5362-3

โทรสาร  0 2711 2399

·   ส่งเสริมผู้ปกครองและครอบครัวให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูกที่เป็นเด็กพิเศษ

·   จัดหาทุนการศึกษา และจัดอบรมบุคลากรที่จะทำงานกับเด็กพิเศษการให้บริการ เช่น เป็นศูนย์ให้การศึกษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ เด็กพิเศษทุกประเภทอายุ 2 ปีครึ่ง-20 ปี โดยแยกการเรียนการสอน

22

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

27/5 ซอยอรุณอมรินทร์ 39 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์  เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700 ตู้ปณ. 1001 ปณฝ. ศิริราช กรุงเทพฯ 10702
โทร. 0-2886-1188 Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

·   ส่งเสริมความตระหนักรู้ในศักยภาพของคนพิการ

·   อบรมปฏิบัติการให้ความรู้ ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กเล็กผู้พิการแบบองค์รวม

·   พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติก

·   จัดตั้งชมรมผู้ปกครองคนพิการทางการเรียนรู้

·   โครงการจากภาระสู่พลัง

·   ค่ายส่งเสริมสมรรถภาพและการดำเนินชีวิตอิสระสำหรับเด็กพิการ

·   ส่งเสริมเด็กพิการในชนบทที่ห่างไกลให้ได้รับการศึกษา

·   โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น 

·   ผลิตหนังสือเสียงสำหรับคนตาบอด

·   สร้างเครือข่ายฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการโดยชุมชน

·   โครงการหอศิลป์ยิ้มสู้

23

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

78/11 หมู่ที่ 1 ถนนติวานนท์ ต. บางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร. 0 2583 9596-7  โทรสาร 0 2583 6681

www.sswal.th.deu 

·   ส่งเสริมด้านการศึกษา ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3

·   ฝึกวิชาชีพแก่คนพิการแขนขา และลำตัว เช่น การประกอบอาหาร การทำพิมเสนน้ำ การเลี้ยงปลา การปลูกผัก การทำสิ่งประดิษฐ์

24

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์

137พระราม 5แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต    กทม 10300

โทร. 0 2241 5169,0 2243 6695-6

http://www.geocities.com/deafthailand

·   บริการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินอย่างครบวงจร

·   ตรวจการได้ยิน และบริการเครื่องช่วยฟังและอุปกรณ์ประกอบเครื่องช่วยฟัง

·   ให้คำปรึกษาแนะนำผู้ปกครองเด็กหูหนวกและคนหูหนวกด้านการศึกษาและอาชีพ

·   ศึกษาและวิจัยด้านความรู้เกี่ยวกับการสูญเสียการได้ยิน

·   ด้านสารสนเทศเกี่ยวกับคนหูหนวก
เพื่อเป็นศูนย์ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษ

25

มูลนิธิออทิสติกไทย

เลขที่11หมู12 ซอยจรัญสนิทวงศ์35

แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

โทร.      0 2418 3399

โทรสาร 0 2866 5729

·   พัฒนาทักษะการเรียนรู้และการฝึกอาชีพแก่บุคคลออทิสติก แอสเพอร์เกอร์ หรือบุคคลที่บกพร่องทางการเรียนรู้ อายุตั้งแต่ 10-25 ปี

·   จัดบริการด้านการศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนแบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐาน การอบรมให้ความรู้แก่ครอบครัวและชุมชน และมีการจัดบริการฝึกอาชีพ

27

ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาคนพิการ

195 ถ.แหล่งพาณิชย์  อ.แม่สะเรียง           

จ.แม่ฮ่องสอน 58110

โทร/โทรสาร 053 681-373 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

·   การบำบัดฟื้นฟู บริการเสริมทักษะทางวิชาการด้านการศึกษาพิเศษและเตรียมความพร้อม ส่งเสริมการศึกษาเฉพาะทางและพัฒนาทักษะอาชีพ ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ครอบครัวเด็กพิการ   ส่งเสริมความรู้ในชุมชน โรงเรียน สื่อวิทยุ

28

ศูนย์พัฒนาคนพิการและเครือข่ายจังหวัดมหาสารคาม

268 ม.6 ต.หนองปิง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000

·   ให้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินกิจกรรมให้เกิดความเข้มแข็งของคนพิการ ให้การสนับสนุนส่งเสริมคุณภาพคนพิการ จัดตั้งกองทุนสนับสนุนคนพิการ

29

ศูนย์รวมมิตรเพื่อเด็กและเยาวชน

129 บ้านน้ำลัด  ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

โทร  053 150-256

·   บริการฟื้นฟูเด็กพิการรุนแรงในชุมชน และครอบครัวเด็กพิการไร้สัญชาติ

·   จัดอบรมครอบครัวเด็กพิการในชุมชน

·   ฝึกอาชีพให้กับเยาวชนและคนพิการ

30

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร. 0 2241 2841

www.ncset.or.th

·   ให้การสงเคราะห์และพัฒนาคนพิการทางด้านการศึกษา การฝึกอาชีพ การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและสังคม นันทนาการกีฬาคนพิการ

·   ให้บริการแนะนำปรึกษาปัญหาทุกประเภทแก่ คนพิการ และข้อมูลข่าวสารของคนพิการ

·   ดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมการแข่งขันกีฬาคนพิการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

31

องค์การแฮนดิแคป อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

10 ถนนพหลโยธิน ซอย 3 (ซอยลือชา)

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2619 7844     โทรสาร 0 2619 7833

34/2 แม่สอด-แม่ตาว ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด ตาก 63110

โทร 055 542-195  055 535-603

·   จัดทำอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการทุกประเภท โดยผู้รับบริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

·   ฟื้นฟูปรับสภาพทางร่างกายในขณะที่รอรับขาเทียมหรือเครื่องช่วยความพิการ

·   บริการทางด้านคำแนะนำปรึกษา

·   จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่คนในท้องถิ่น

·   ให้คำปรึกษาและป้องกันภัยจากทุ่นระเบิด

·   สนับสนุนการดำเนินโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน

 

Additional information