วันคนพิการของไทยและสากล วันเพื่อแสดงความสำคัญคนพิการ

วันคนพิการของไทยและสากล วันเพื่อแสดงความสำคัญคนพิการ

การแสดงความสนใจผ่านวันสำคัญของคนพิการ

การกำหนดวันสำคัญประจำชาติหรือวันสำคัญสากลขึ้นมา มักจะกำหนดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของสิ่งนั้น ๆ เช่น วันครูแห่งชาติกำหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงผู้เป็นครูและพระคุณครู วันวิสาขบูชาของไทย หรือ Buddha’s Day ของสากล มีขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการถือกำเนิดขึ้นของศานาพุทธ เช่นเดียวกับวันคนพิการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อคนพิการในประเทศและในระดับโลก

การดำเนินชีวิตโดยปกติสุขของผู้พิการ
การดำเนินชีวิตโดยปกติสุขของผู้พิการ

วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน วันคนพิการแห่งชาติ

วันคนพิการแห่งชาติหมายถึงวันที่เป็นวันสำคัญที่กำหนดโดยหน่วยงานราชการของไทย อาจจะเป็นวันหยุดหรือไม่ใช่ก็ได้ การกำหนดวันคนพิการของไทยเกิดมาจากความต้องการที่จะผลักดันให้เกิดการให้ความสำคัญกับคนพิการ สภาสังคมสงเคราะห์จึงได้กำหนดให้สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายนเป็นวันคนพิการแห่งชาติ และเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้แสดงความคิดเห็นที่ช่วยพัฒนาชีวิตของผู้พิการให้ดียิ่งขึ้น ปกติงานนี้จะจัดที่สวนอัมพรเป็นประจำทุกปี

ข้อมูลที่น่ารู้เกี่ยวกับวันพิการแห่งชาติ

  • ดอกไม้ประจำวันคนพิการ คือ ดอกแก้วกัลยา เพื่อระลึกถึงสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพราะพระองค์เป็นผู้ประทานนามดอกไม้ประดิษฐ์จากฝีมือผู้พิการว่าแก้วกัลยา ชื่อนี้จึงกลายมาเป็นชื่อดอกไม้ของวันคนพิการแห่งชาติ
  • เพลงแก้วกัลยาเป็นเพลงที่แต่งและร้องเพื่อระลึกถึงสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ขับร้อง คือ คุณอธิศรี สงเคราะห์ นักร้องนำจากวงดนตรีสมาคมเพื่อคนตาบอดเป็นผู้ขับร้อง เป็นการเพิ่มบทบาทให้ผู้พิการมากยิ่งขึ้นในการนี้

วันที่ 3 ธันวาคม วันคนพิการสากล

วันพิการสากลตรงกับวันที่ 3 ธันวาคม จัดตั้งขึ้นในโอกาสที่องค์การสหประชาชาติมีมติตอบรับแผนปฏิการโลกว่าด้วยเรื่องของคนพิการ หลังจากประกาศวันพิการสากลขึ้นมา องค์การสหประชาชาติก็มีการผลักดันบทบาทของผู้พิการในมิติต่าง ๆ มากขึ้น เช่น การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้พิการและผู้ไม่พิการ การส่งเสริมให้ผู้พิการมีส่วนร่วมในขนบสังคมและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

จากการประกาศขององค์การสหประชาชาติออกมา หลาย ๆ พื้นที่ทั่วโลกก็มีการตระหนักถึงบทบาทของผู้พิการมากขึ้น ในเอเชียก็มี Asian and Pacific Decade of Disabled Persons, 1993-2002 ซึ่งถือเป็นช่วงปีที่มีการผลักดันคนพิการในทุกด้านและหลากหลาย อาศัยความร่วมมือจากนานาประเทศในภูมิภาคเอเชีย ทำให้ผู้พิการมีความสำคัญมากขึ้นและไทยเริ่มจัดตั้งวันพิการแห่งชาติขึ้นมาเพื่อต่อยอด

ผู้พิการเป็นผู้ที่มีสิทธิและเสรีภาพทัดเทียมกับผู้อื่น และต้องการการสนับสนุนอย่างตรงจุด วันผู้พิการแห่งชาติที่จัดขึ้นเพื่อรับฟังเสียงผู้พิการในประเทศ และวันผู้พิการสากลที่คอยผลักดันบทบาทของผู้พิการอยู่เสมอ ทำให้โลกของผู้พิการดำเนินไปอย่างสะดวกสบายมากขึ้น และได้รับสิ่งที่ควรจะได้ ในอนาคตข้างหน้าคาดว่าผู้พิการจะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างคนปกติทั่วไป เพราะเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน หวังว่าวันนั้นจะมาถึงในเร็ววัน

ที่มา สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Leave a comment

Your email address will not be published.