คุณสมบัติของผู้ได้รับเบี้ยคนพิการ และสิทธิคนพิการในไทย

คุณสมบัติของผู้ได้รับเบี้ยคนพิการ และสิทธิคนพิการในไทย

เบี้ยยังชีพรายเดือนสำหรับผู้พิการ สวัสดิการที่ควรรู้

ผู้พิการเป็นผู้ที่ภาครัฐจะต้องเข้ามาช่วยเหลือให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันในสังคมได้อย่างสะดวก การสนับสนุนของภาครัฐมีหลายรูปแบบ รวมถึงการมีเบี้ยยังชีพคนพิการด้วย เพื่อให้ผู้พิการมีรายได้ในการดำรงชีพในแต่ละเดือน ซึ่งเบี้ยคนพิการนี้มาพร้อมสวัสดิการที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการ

คุณสมบัติผู้ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ

ผู้พิการในไทยมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 500 บาท เรียกว่า “เบี้ยความพิการ” เป็นเงินที่โอนเข้าบัญชีผู้พิการทุกเดือน ผู้พิการที่ได้รับเงินส่วนนี้จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับเบี้ย ดังนี้

  • มีสัญชาติไทย
  • มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม (ตามทะเบียนบ้าน)
  • มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
  • ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุสามารถลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้พิการได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม เมื่อยื่นเรื่องผ่านแล้วยังสามารถเลือกได้ด้วยว่าต้องการรับเงินรูปแบบใด ทั้งเงินสดและโอนผ่านบัญชีธนาคาร

นอกจากนั้นการรับเบี้ยผู้พิการที่เป็นผู้สูงอายุด้วยสามารถรับเงินได้ 2 ต่อ ทั้งเบี้ยผู้พิการและเบี้ยผู้สูงอายุ โดยการให้เบี้ยจะไต่ระดับเป็นขั้นบันได ดังนี้

  • อายุ 60 – 69 ปี รับเบี้ยเดือนละ 600 บาท
  • อายุ 70 – 79 ปี รับเบี้ยเดือนละ 700 บาท
  • อายุ 80 – 89 ปี รับเบี้ยเดือนละ 800 บาท
  • อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยเดือนละ 1,000 บาท

การลงทะเบียนผู้พิการ ช่วยให้ผู้พิการได้รับเบี้ยในแต่ละเดือน ญาติพี่น้องจึงควรแนะนำให้ผู้พิการไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยเอาไว้

การสนับสนุนผู้พิการให้เข้าถึงอาชีพ
การสนับสนุนผู้พิการให้เข้าถึงอาชีพ

สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้พิการในไทย

ประเทศไทยมีกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองผู้พิการ โดยมีหลักการกว้าง ๆ ในการส่งเสริมและดูแลผู้พิการทั้งหมด 9 ประการด้วยกัน ได้แก่

1. การจัดตั้งเบี้ยผู้พิการขึ้น สำหรับแบ่งเบาค่าใช้จ่ายต่อเดือนให้ผู้พิการ

2. มีบริการฟื้นฟูสมรรถนะของผู้พิการ ทั้งหมด 26 รายการ เช่น การศัลยกรรม, การกายภาพบำบัด, การฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยิน, การพัฒนาทักษะในการสื่อความหมาย และอื่น ๆ

3. การจัดการศึกษาให้ผู้พิการมีโอกาสได้เรียนฟรีต่อเนื่อง 15 ปี ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา นอกจากนั้นยังมีกองทุนต่าง ๆ ในการสนับสนุนในชั้นเรียนระดับที่สูงขึ้น

4. ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานผู้พิการ มีนโยบายให้องค์กรรับคนพิการเข้าทำงาน หากปฏิเสธจะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน

5. การอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับพื้นที่สาธารณะและการใช้งาน เช่น ทางเดินสำหรับผู้พิการ ลิฟต์แยกสำหรับผู้พิการ

6. บริการด้านเงินกู้สำหรับผู้พิการ โดยสามารถกู้ได้สูงสุด 40,000 บาท สำหรับประกอบธุรกิจ โดยไม่มีดอกเบี้ยนาน 5 ปี

7. สวัสดิการทางสังคม เพื่อช่วยในการดำรงชีวิต เช่น ผู้ช่วยผู้พิการที่ผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดี

8. บริการล่ามภาษามือ ในกรณีที่มีการประชุมหรือการร้องทุกข์ต่าง ๆ ที่ต้องติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น ผู้พิการสามารถขอรับล่ามภาษามือได้

9. ลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับผู้ที่ต้องดูแลคนพิการ

ผู้พิการเป็นกลุ่มคนที่ภาครัฐต้องให้การดูแลอย่างใกล้ชิดและมั่นใจว่าผู้พิการจะสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ทำหมีสวัสดิการและเบี้ยยังชีพต่าง ๆ สำหรับผู้พิการโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี ผู้พิการจะได้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

ที่มา กระทรวงแรงงาน

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *